Kaffe og aldersrelateret kognitivt svækkelse

Kognitive funktioner (reaktionstid, hastighed for opfattelse af information og behandling deraf) forbliver mere eller mindre stabile indtil 60-års-alderen. De har tendens til at aftage væsentligt mellem 60 og 80 år. Nyere forskning tyder endog på, at hjernefunktionen hos nogle kan begynde at aftage så tidligt som ved 45-års-alderen1. Både hastigheden med og hvor udtalt dette kognitive forfald foregår varierer dog fra individ til individ.

Usund livsstil, karsygdomme, genetiske faktorer, oxidativt stress og inflammation fremskynder kognitivt forfald. Dette tyder på, at kognitivt forfald muligvis ville kunne modificeres, i det mindste i nogen grad. Der har været fremsat hypoteser om, at koffein delvist kunne kompensere for dette forfald på grund af dets virkninger på årvågenhed, hovedsageligt i situationer med nedsat opmærksomhed2-4.


Generelle virkninger af kaffe/koffein på kognitive funktioner

I mange studier ser det ud til, at unge og ældre forsøgspersoner responderer forskelligt på virkningerne af koffein.

 • To studier af ældre forsøgspersoner viste forbedret opmærksomhed, psykomotorisk og kognitiv funktion med koffein – i særdeleshed forbedret præstation og følelse af velbefindende. De ældre viste sig at være mere modtagelige for de beskyttende virkninger af koffein end de yngre forsøgspersoner i studierne5,6.
 • Hos unge forsøgspersoner (18-37 år) viste koffein sig snarere at forbedre præstationen under forstyrrelser end under simple opgaver. Hos ældre forsøgspersoner (60-75 år) forbedrede koffein imidlertid præstationen også under mere komplekse opgaver, der krævede langvarig opmærksomhed. Interessant nok er forbedring af præstationen under komplekse opgaver generelt mindre effektiv hos ældre forsøgspersoner end hos yngre deltagere7.
 • Det ser ud til, at koffein er i stand til at ændre virkningerne af kognitiv aldring ved at gøre flere energiressourcer tilgængelige hos ældre forsøgspersoner8.
 • Et britisk studie med 9.003 voksne forsøgspersoner viste en dosisrelateret forbedring af kognitiv præstation med kaffeforbrug på et højere niveau. Højere samlet koffeinindtagelse (fra kaffe og te) forbedrede simpel reaktionstid og reaktionstiden ved valg, vilkårlig verbal hukommelse og visuel-spatial ræsonnering. Ældre personer viste sig at være mere modtagelige for de præstationsfremmende virkninger af koffein på mental præstation end yngre forsøgspersoner9.
 • To hollandske studier på forsøgspersoner i alderen 24-81 år fandt dog også positive virkninger af koffein på kognition, hovedsageligt reaktionstid og verbal hukommelse, men ingen aldersrelaterede forskelle10,11.

Andre komponenter i kaffe kan muligvis også fremme kognitiv præstation hos ældre. Et pilotstudie på 39 raske deltagere i alderen 53-79 år viste, at koffeinfri kaffe beriget med klorsyrer forbedrede sindsstemningen og visse adfærdsformer relateret til sindsstemning sammenlignet med almindelig koffeinfri kaffe. Virkningen var ikke så stærk som den virkning, der udløstes af koffein, men afspejler den potentielle kognitivt relaterede virkning af klorsyrer og berettiger yderligere undersøgelse12.


Virkninger af kaffe/koffein på kognitivt svækkelse

Habituel indtagelse af kaffe/koffein ser ud til at kunne booste ældre voksnes kognitive reserve, særligt hos kvinder.

 • En metaanalyse, der omfattede9 studier, undersøgte virkningerne af kaffe/koffein på forskellige mål for kognitiv svækkelse og/eller forfald (4 studier af Alzheimers sygdom, 2 af demens eller kognitiv svækkelse, 3 af kognitivt forfald). Metaanalysen fandt en 16 % reduceret risiko for kognitivt svækkelse på tværs af mål for kognitiv forringelse (middelrisikoratio 0,84) ved koffeinindtagelse. Der var moderat variation13. Selv om resultatet af denne metaanalyse strakte sig fra kognitivt forfald til Alzheimers sygdom, viste analyserne en klar beskyttende rolle for kaffe. Det skal dog bemærkes, at mange artikler angående kaffes virkninger på aldersrelateret kognitivt svækkelse ikke var medtaget i denne gennemgang.
 • Rancho Bernardo-studiet med 1.538 deltagere – 890 raske kvinder og 638 raske mænd fra South California (gennemsnitsalder 73 år) – rapporterede, at et højere indtag af koffein gennem hele livet var forbundet med bedre præstation hos kvinder i 6 ud af 12 kognitive test, mens to andre test viste en tendens. Blandt kvinder på 80 år og derover blev indtag af kaffe gennem hele livet forbundet med bedre præstation i 11 ud af 12 test. Aktuelt indtag af koffeinholdig kaffe blev også forbundet med forbedret præstation. Man fandt ingen sammenhæng mellem kaffeindtag og kognitiv funktion hos mænd, eller mellem indtag af koffeinfri kaffe og kognitiv funktion hos begge køn14.
 • I det longitudinelle, prospektive Three City-kohorte-studie af 4.197 raske kvinder og 2.820 raske mænd over 65 år viste kvinder, der indtog mere end 3 kopper koffeinholdig kaffe om dagen i 4 år, et mindre fald i verbal genkaldelse og visuel-spatial hukommelse end kvinder, der indtog 1 kop kaffe eller derunder om dagen. Koffeins beskyttende virkning steg med alderen med maksimal virkning hos kvinder over 80 år. Der fandtes ingen forbindelse mellem koffeinindtag og kognitivt forfald hos mænd15.
 • I en kohorte på 648 voksne på 65 år i Portugal blev koffeineksponering > 62 mg/dag (svarende til ca. 1 almindelig kop kaffe) sammenlignet med < 22 mg/dag ligeledes associeret med en lavere risiko for kognitivt forfald hos kvinder16.
 • I et andet studie med 4.809 deltagere på 65 år og derover blev forbindelsen mellem forbrug af te og kaffe og ændringer i kognitiv funktion undersøgt efter køn. Kognitiv præstation blev op til 9 gange årligt vurderet ved brug af serielle miniundersøgelser af mental tilstand (MMSE). Gennem den gennemsnitlige opfølgning på 7,9 år aftog forsøgspersoner, som ikke indtog te eller kaffe, mentalt hvert år med 1,30 point (kvinder) og 1,11 point (mænd) på standardscorer. I fuldt korrigerede modeller nedsatte forbruget af te, kaffe eller koffein beskedent hastigheden af kognitivt forfald hos kvinder. Der var ingen konsistent virkning for mænd17.
 • Et andet prospektivt studie undersøgte det kognitive forfald i løbet af 10 år udelukkende hos 676 raske mænd født mellem 1900 og 1920 i tre europæiske lande (Finland, Italien og Holland). Mænd, som indtog kaffe, havde et kognitivt forfald på 4 % på 10 år. Ikke-kaffedrikkere havde et yderligere forfald på 4,7 %. Forfatterne rapporterede om en omvendt J-formet kurve mellem antallet af indtagne kopper kaffe og graden af kognitivt forfald, hvor det mindste kognitive forfald (2 %) blev rapporteret ved 3 kopper kaffe dagligt. Dette forfald var 4,3 gange mindre end hos ikke-kaffedrikkere18.
 • Et kohortestudie af 923 raske voksne fra Skotland (Lothian Birth Control 1936 Study) vurderede intelligenskvotienten hos børn på 11 år og efterfølgende den kognitive funktion ved 70 år. Forfatterne fandt sammenhænge mellem det samlede koffeinindtag (kaffe, te og koffein i kosten) og generel kognitiv evne og hukommelse. Efter korrektion for intelligenskvotient ved alderen 11 år og social klasse var der stadig en stærk positiv association mellem indtagelse af kaffe (filter eller espresso) og læsepræstation. I modsætning til flere tidligere studier19 sås der ingen indflydelse af køn.
 • En oversigt fra Taiwan viste, at der blandt alle undersøgte livsstilsfaktorer var et omvendt forhold mellem kognitiv svækkelse og indtag af grøntsager og frugt, kaffe og te. Forfatterne hævdede, at forsøgspersonerne, som ikke drak kaffe, havde en signifikant højere risiko for kognitiv svækkelse20.

Virkningerne af kaffe/koffein på kognitivt svækkelse fortjener yderligere opmærksomhed for at afklare, hvorfor nogle studier kun viste virkninger hos det ene køn.

Se iøvrigt mere information om kaffe og kognitiv funktion i rapporten “Kaffe, sundhed og sygdom” fra Vidensråd for Forebyggelse, 2012, Kjeld Hermansen et al – www.vidensraad.dk

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.