Kaffeindtag og leverfunktion

Kaffe og risiko for levercancer

Tre metaanalyser af både prospektive kohorte-. og case-control studier9,10,11, der undersøgte levercancer, konkluderede, at alle de 10 inkluderede epidemiologiske studier viser en omvendt sammenhæng mellem kaffeindtag og levercancer. Fundene tyder på, at et forøget indtag af kaffe måske kan reducere risikoen for levercancer.

Denne omvendte sammenhæng mellem kaffeindtag og levercancer findes både hos deltagere med og uden tidligere leversygdom. Generelt set er en stigning i indtaget på to kopper kaffe om dagen forbundet med en 43 % reduceret risiko for levercancer hos personer, som typisk indtager mellem én og fem kopper kaffe dagligt.

De fremtrædende træk ved resultaterne fra de epidemiologiske studier9,10,11 er deres ensartede og udtalte reduktion i observeret sygdomsrisiko.

Resultaterne fra kohorte studierne, der indgår i metaanalyserne, tyder på, at der er en dosis-respons relation mellem kaffeindtagelse og reduceret risiko for levercancer. Det samme gælder for case-control studierne – omend i mindre udtalt grad. Det skal bemærkes, at de fleste af de inkluderede studier stammer fra et enkelt land (Japan).

I 2011 fandt endnu et case-control studie med kinesere, der var kroniske hepatitis C bærere, at et moderat kaffeindtag halverede risikoen for hepatocellulært karcinom (HCC). Der var en signifikant dosis-respons effekt, hvor risikoen hos moderate kaffedrikkere blev reduceret med 59 %12.

Et case-control studie med en gruppe patienter med hepatocellulært kartcinom (HCC) tydede på, at et livslangt kaffeindtag på mere end 20.000 kopper (eller et gennemsnit på tre kopper om dagen) var associeret med nedsat udviklingen af denne cancer form.  Der fandtes dog ikke en beskyttende effekt af kaffe på risikoen for HCC hos patienter med hepatitis B13.

En undersøgelse af en gruppe mandlige finske ryg på, at kaffeindtaget var omvendt associeret med begyndende levercancer og død af kronisk leversygdom, uanset om det var koge- eller filterkaffe14.

Data fra US Multi Ethnic Cohort tyder på, at kaffeindtagelse er omvendt relateret til forekomsten af hepatocellulær cancer. Der sås en risikoreduktion på 38 % hos personer, der dagligt drak 2-3 kopper kaffe og 41 % hos dem, som drak mere end 4 kopper15.


Kaffe og risiko for andre leversygdomme

Kaffedrikning har også været relateret til en reduceret risiko for andre leversygdomme. Det tyder således på, at kaffe har et kontinuum af gunstige virkninger på leverfunktionen. En systematisk gennemgang publiceret i 2014 tydede på, at kaffeindtag er associeret med gunstige resultater hos patienter med kronisk leversygdom, cirrose, hepatocellulær cancer og ikke-alkoholisk fedtleversygdom (NAFL) 16.

 • En gennemgangsafhandling fra 200917 konkluderede, at patienter med et højt kaffeindtag har et mildere fibroseforløb, især ved alkoholisk leversygdom.
 • Et lille nordamerikansk tværsnitsstudie rekrutterede over en 6 måneders periode 177 patienter, der skulle have foretaget leverbiopsi18. De fandt, at koffeinindtag var forbundet med mindre svær leverfibrose.
 • Data fra US National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES 1999-2010) tyder på, at højt indtag af kaffe (inklusiv koffeinfri kaffe) var associeret med gunstigt lavere niveauer af leverenzymer19.


Kronisk leversygdom

 • Et italiensk tværsnitsstudie med 749 patienter med kronisk leversygdom testede for en association mellem indtag af alkohol og kaffe samt udvikling af cirrose20. Resultaterne tydede på en gunstig effekt af kaffe, men på grund af det beskedne antal personer i nogle af undergrupperne, er resultaterne ikke konklusive.
 • Et skotsk studie tyder på, at kaffedrikning er forbundet med en reduceret prævalens af cirrose hos patienter med kronisk leversygdom21.
 • Data fra US Multi Ethnic Cohort konkluderede, at kaffedrikning er forbundet med en reduceret incidens af kronisk leversygdom.  Sammenlignet med folk, der ikke drak kaffe, var indtag af 2-3 kopper kaffe dagligt associeret med en risikoreduktion på 46 % for død af kronisk leversygdom, mens indtagelse af mere end 4 kopper kaffe dagligt var associeret med en risikoreduktion på 71 %12.


Ikke-alkoholisk fedtleversygdom

 • Et italiensk studie med 137 patienter med ikke-alkoholisk fedtleversygdom sammenlignede denne gruppe med en gruppe på 108 andre patienter22. Resultaterne tyder på en mulig gunstig sammenhæng med kaffeindtag. Men på grund af det studiedesignet, hvor patienter med én sygdom blev sammenlignet med patienter med andre sygdomme), bør fundene også tolkes med stor forsigtighed.
 • Et amerikansk studie som undersøgte effekten af kostindtagelsen hos patienter med ikke-alkoholisk fedtleversygdom, som indgik i National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES 2001-2008), fandt, at koffein var forbundet med en lavere risiko for udvikling af ikke-alkoholisk fedtleversygdom, tydende på en potentiel, beskyttende virkning af koffein23.
 • Et studie fra 2011 korrelerede indtag af koffein fra kaffe med prævalensen og sværhedsgraden af ikke-alkoholisk fedtleversygdom. Indtag af koffein fra kaffe var associeret med en signifikant reduktion af risikoen for fibrose hos patienter med ikke-alkoholisk steatohepatitis24.
 • Et mexicansk case-control studie undersøgte den antioxidative virkning af kaffe ved at måle antioxidative enzymer og lipid-peroxidations markører hos såvel patienter med som patienter uden ikke-alkoholisk fedtleversygdom. De fandt, at et stort indtag af kaffe havde en beskyttende virkning mod ikke-alkoholisk fedtleversygdom. Der var ingen signifikant forskel i de forskellige antioxidanter, der blev målt25.
 • Data fra 728 voksne i Non-alcoholic Steatohepatitis Clinical Research Network (NASH-CRN) tyder på, at der var en omvendt sammenhæng mellem kaffeindtagelsen og forekomsten af fremskreden fibrose hos patienter med ikke-alkoholisk fedtleversygdom26.


Hepatitis C

 • Et prospektivt kohorte studie fra USA omfattede 766 patienter med hepatitis C, som blev fulgt i næsten fire år27. 230 patienter viste alvorlig sygdomsprogression, f.eks. cirrose eller en to punkts forværring af Ishak fibrosescore (en histologisk gradering af fibroseprogression med score fra 0 til 6). Indtag af te var ikke associeret med studie outcome. Derimod var almindelig indtagels af kaffe statistisk signifikant associeret med mindre udtalt sygdomsprogression.
 • Et fransk studie, som evaluerede effekten af koffeinindtag på aktivitetsgrad og fibrosestadie hos patienter med kronisk hepatitis C, fandt, at koffeinindtag på mere end 408 mg/dag var forbundet med nedsat histologisk aktivitet hos disse patienter28.
 • Et studie med patienter med hepatitis C virus tydede på, at et dagligt indtag af filterkaffe hos patienter med en kronisk infektion, kan have en gunstig effekt på niveauet af leverenzymet serum alanin aminotransferase (ALAT)29.
 • Data fra Singapore Chinese Health Study, som har en populationsbaseret kohorte på 63.275 voksne, tydede på, at der var en udtalt omvendt dosisafhængig association mellem kaffeindtag og risiko for den type cirrose, der ikke skyldes virus hepatitis. Sammenlignet med personer, der ikke drikker kaffe, har de, der dagligt drak mere end to kopper kaffe, en 66 % reduktion i dødelighed.  Derimod var der ingen sammenhæng mellem kaffeindtag og hepatitis B-relateret cirrose30.

* Hvis patienterne ændrer vaner eller kost som følge af deres sygdom eller af standardbehandlingen af den, kan dette påvirke observationsstudiet. Det er derfor vigtigt at vurdere, om der er taget tilstrækkeligt hensyn til den slags forvekslinger. Case-control-studier er særligt følsomme for bias, især når der anvendes andre patienttyper som kontroller. Prospektive kohortestudier er mindre følsomme for denne type bias.

Modtag nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev, når der er noget nyt om kaffe og helbred.